ODDIY SHIRINMIYA (GLYRCYRRHIZA GLABRA L.)NING SHO’RCHI VA TERMIZ TUMANI SHAROITIDA BIOMETRIK KO’RSATKICHLARI

Authors:

O’ralov Beknazar Saibnazar o’g’li

Page No: 346-349

Volume & Issue

Volume-9,ISSUE-12

Keywords