QUALITY INDICATORS OF FRUIT OF PROMISING WALNUT FORMS IN WESTERN TIAN-SHAN REGIONS

Authors:

Khamroyev Khusen Fatullayevich, Shaymatov Otabek Akhmadovich, Sattorova Nozima Sayfullayevna

Page No: 4-11

Volume & Issue

Volume-9,ISSUE-12

Keywords